Priorităţi de dezvoltare

1.Dezvoltarea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, utilităţi publice)

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii este condiţia esenţială pentru progresul şi prosperitatea unei localităţi.
Deoarece existenţa unei infrastructuri adecvate este baza creşterii economice, atragerii investiţiilor străine în localitate, trebuie acordată o atenţie deosebită dezvoltării acesteia. Infrastructura influenţează toate sectoarele economiei, calitatea ei nesatisfăcătoare fiind o piedică în calea dezvoltării turismului, oferirii serviciilor publice de calitate în domeniul educaţiei, sănătăţii etc.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea şi diversificarea industriei, îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice şi dezvoltarea tuturor serviciilor sunt strict condiţionate de modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, comunicaţii şi nu numai.
Obiectivul priorităţii:
♦ dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, prezervând în acelasi timp condiţiile de mediu.

 

2. Sprijinirea afacerilor şi a sectorului agricol

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării zonelor rurale în care trăieşte aproape 50% din populaţia României. 
Aceasta situaţie explică necesitatea creării de locuri de muncă alternative, precum şi a surselor de venituri adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea forţei de muncă spre activităţi non-agricole productive şi către dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de venituri în spaţiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât şi pentru cele în curs de dezvoltare.
Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricărei localităţi. Fiind motorul dezvoltării, principala provocare pentru localitate este capacitatea sa de a-şi mobiliza potenţialul existent. Un bun mediu de afaceri, existenţa unor reale oportunităţi pentru IMM-uri, vor conduce la creşterea de ansamblu a economiei.
Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de igienă şi bunăstare a animalelor reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru exploataţiile de creştere a animalelor.
Se impune astfel, îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor, în special a celor de semi-subzistentă care prin investiţii în capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante vor conduce la transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploataţii agricole viabile. 
Continua modernizare a dotărilor, investiţiile în utilaje, creşterea capacităţii de producţie sunt bazele menţinerii avantajului competitiv pentru societăţi comerciale.
Obiectivul priorităţii:
♦ stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al serviciilor.
♦ creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de productie.

 

3. Dezvoltarea turismului

Turismul rural, ca şi componentă a turismului naţional în ansamblu, este un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale.
Un segment important al turismului rural românesc este reprezentat de agro-turism, dată fiind prezenţa unui număr ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt păstrate tradiţiile şi obiceiurile stravechi. Având în vedere necesitatea reorientării unora dintre aceste gospodării către activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o bună alternativă.
Dezvoltarea turismului este de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economiei comunei. Dezvoltarea turismului are un mare rol în creşterea angajării forţei de muncă şi constituie un suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri pentru IMM-uri.
Din punct de vedere al peisajului natural, cultural şi istoric, comuna Vătava prezintă un potenţial turistic ridicat. Pentru a exploata pe deplin acest potenţial turistic este nevoie de un management în turism care prevede un marketing eficient, locaţii turistice modernizate, îmbunătăţirea gamei de servicii oferite şi a capacităţii de a atrage şi menţine turiştii, crescând durata şederii acestora.
Sunt necesare investiţii în dezvoltarea turismului şi agroturismului local, prin mărirea şi modernizarea spaţiilor de cazare şi de agrement. Acest lucru se poate realiza prin amenajarea unor pensiuni, case de vacanţă, campinguri, baze sportive, pârtii de schi, centre de vânătoare, de pescuit, trasee forestiere, tabere şi cantonamente sportive
Obiectivul priorităţii:
♦ mărirea atractivităţii şi a competitivităţii zonelor turistice cu potenţial natural şi cultural prin îmbunătăţirea infrastructurii;
♦ exploatarea optimă a potenţialului turistic al zonei;
♦ crearea de noi atracţii, produse şi întreprinderi în diferite zone turistice.

 

4. Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Dezvoltarea localităţilor este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei de dezvoltare prin care se urmăreşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial.
Durabilitatea are trei aspecte independente: economic, social-cultural şi de mediu. Dezvoltarea durabilă implică permanenţă, ceea ce presupune utilizarea optimă a resurselor, minimizarea impactului negativ economic, socio-cultural şi ecologic, maximizarea beneficiilor asupra comunităţilor locale, economiilor naţionale şi asupra conservării naturii. Ca o consecinţă firească, durabilitatea se referă şi la structurile manageriale necesare în vederea îndeplinirii acestor deziderate.
Pentru obţinerea unei dezvoltări durabile, investiţiile trebuie să sprijine simultan acţiuni pentru dezvoltarea economiei şi competitivităţii, ocupării, protecţiei mediului, integrarea grupurilor etnice şi revitalizarea fizică a localităţilor.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde dezvoltarea infrastructurii, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a serviciilor - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
Obiectivul priorităţii:
♦ modernizarea infrastructurii publice şi serviciilor;
♦ dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raţionale a resurselor pădurilor;
♦ creşterea atractivităţii zonelor rurale pentru atragerea investiţiilor străine şi locale prin folosirea resurselor naturale;
♦ extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a produselor forestiere;
♦ revigorarea spaţiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor economice ;
♦ crearea de noi locuri de muncă prin creşterea angajării în sectoare neagricole
♦ modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare a lemnului.