NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER

  

Comuna Vătava, unitate administrativ-teritorială constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Vătava, nr. 62, reprezentată prin Șular Zaharie, primarul comunei Vătava, în calitate de operator, vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel:  colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.


Ce inseamna prelucrarea datelor? 


Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria comunei Vătava va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,administraţia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.


Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;


Scopurile prelucrării, pe activităţi:


 • Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii,
 • Colectare debite/ recuperare creanţe;
 • Emitere autorizaţii/ licenţe;
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată;
 • Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
 • Protecţia şi asistenţa socială;
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral - evidenţă electorală ;
 • Arhivă
 • Statistică
 • Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
 • Soluţionare petiţii/sesizări;
 • Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;
 

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul
 

Ce date cu caracter personal prelucram?


Datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la: nume, prenume, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date de geolocalizare, date de trafic, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date privind sancţiuni contravenţionale, cazierul judiciar etc.

Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria comunei Vătava.

Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)


Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele cu caracter personal :


 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 • oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

Păstrarea datelor cu caracter personal :


Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei comunei Vătava precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor).


Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:


În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
 • Dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la secretariatul comunei sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www.vatava.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la secretariat, poate fi transmisă la adresa de e-mail: vatava@cjmures.ro sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Primăria comunei Vătava vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.


Aspecte importante privind drepturile dumneavoastră

 

a) Termenul de răspuns la cererile dvs. – termenul standard este de 30 zile; în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de 30 de zile;

b) Restricționarea accesului – în anumite situații s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dvs. cu caracter personal din cauza unor restricții legale. Într-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz;

c) Imposibilitatea identificării – în anumite cazuri s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dvs. în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și pentru a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

d) Exercitarea drepturilor dumneavoastră – pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați prin modalitățile indicate în prezenta Notă.

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteţi găsi şi pe site-ul instituţiei www.vatava.ro – secţiunea Protecţia Datelor.

Datele de contact ale operatorului sunt cele menționate în antet.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :

Numele şi prenume : Moțoc Ionel Doru – inspector

Adresă e-mail: vatava@cjmures.ro