Economia

Având în vedere faptul că comuna Vătava se situează în spaţiul rural, pe principalul loc din cadrul ramurilor economice îi revine agriculturii. Pe lângă aceasta mai putem aminti şi creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, şi nu în ultimul rând comerţul.

 

Agricultura şi silvicultura

Agricultura este o ramură importantă în economia comunei Vătava şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Vătava este de 7.256 ha şi reprezintă 43% din suprafaţa totală a comunei. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor (oi, bovine).

Producţia agricolă primară

Pe teritoriului comunei Vătava, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare. Chiar şi în zona montană suprafeţe întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului.
Producţia agricolă primară este reprezentată în special de următoarele culturi:
     ♦ Grâul

     ♦ Ovăz
     ♦ Orzoaica

     ♦ Orzul

     ♦ Porumb

     ♦ Cartof

     ♦ Legumele etc.

Suprafaţa agricolă a comunei Vătava este de 7.256 ha, din care teren arabil 1.369 ha, livezi şi pepiniere pomicole 14 ha, vii şi pepiniere viticole 1 ha, păşuni 1.908 ha, fâneţe 3.964 ha.

Din totalul populaţiei ocupate (852 persoane) 652 de persoane reprezintă forţa de muncă în agricultură. Acesta însemnă că 76,52% din populaţia ocupată din comuna Vătva lucrează în domeniul agricol.

Forţa de muncă în agricultură în comuna Vătava înregistrează o scădere de la an la an şi se caracterizează prin următoarele:
     ♦ lipsa cunoştinţelor profesionale temeinice
     ♦ conservatorism faţă de tehnica nouă

     ♦ tendinţă permanentă de migraţiune către alte sectoare, mai bine plătite

     ♦ prezintă o tendinţă de îmbătrânire

     ♦ prea puţini tineri se integrează în agricultură

 

Silvicultura

Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursă de energie. În plus pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale şi plante.
Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori şi arbuşti forestieri, care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari si diverse specii moi.
Fondul forestier şi componentele sale principale reprezintă o resursă naturală importantă a comunei Vătava, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al turismului.
Conform datelor din recensământul populaţiei din 2002 un număr de 4 persoane îşi desfăşoară activitatea în domeniul silvicuturii, exploatării forestiere.

 

Comerţ, Industrie

Comerţul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în perioada de după 1990. Numărul societăţilor comerciale în această perioadă a înregsitrat o continuă creştere în comuna Vătava.
Atât în satul Vătava, cât şi în satele Dumbrava şi Râpa de Jos există mai multe societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului. În cadrul comunei Vătava o deosebită importanţă are şi prelucrarea lemnului, existând câteva societăţi care îşi desfăşoara activitatea în aceast sector economic, asigurând câteva locuri de muncă.
Comuna Vătava dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.Principalele unităţi economice care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritoriului comunei Vătava sunt următoarele:
♦ S.C. AGROPRODAL DUMBRAVA S.R.L.
      o Obiect de activitate: Creşterea păsărilor;
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 7 persoane
♦ S.C. GLORIA AGRO COM S.R.L.
      o Obiect de activitate: Baruri
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 1 persoană
♦ S.C. PFL S.R.L.
      o Obiect de activitate: Producţia altor tipuri de mobilier
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 4 persoane
♦ S.C. BENMER COM S.R.L.
      o Obiect de activitate: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 1 persoană
♦ S.C. ECO RIVER S.R.L.
      o Obiect de activitate: Pescuitul
♦ S.C. MIGDAL EL CONSTRUCT S.R.L
      o Obiect de activitate: Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 3 persoane
♦ CONSUMCOOP VATAVA SOCIETATE COOPERATIVA
      o Obiect de activitate: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 5 persoane
♦ UTAM PROD S.R.L.
      o Obiect de activitate: Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun
♦ S.C. WORKSHOP S.R.L.
      o Obiect de activitate: Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
      o Număr mediu de salariaţi pe anul 2007: 11 persoane

După cum se poate observă din datele de mai sus există o oarecare diversitate în ceea ce priveşte activitatea economică din comuna Vătava. Se poate observa că există o mare parte din societăţile comerciale au ca obiect principal de activitate comerţul, dar există societăţi şi în domeniul producţiei, precum şi cu activitate de pescuit.
Pe lângă societăţile comerciale amintite mai sus există mai multe asociaţii familiale precum şi persoane fizice autorizate care desfăşoară diferite activităţi comerciale şi de producţie.

 

Turism
Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu este suficient exploatat. Sectorul turistic în anul 2005, comparativ cu anul 1998, a înregistrat o creştere a numărului structurilor de cazare (+35,4%), a nivelului capacităţii de cazare (+0,95%) şi numărul locurilor de cazare în pensiunile turistice a ajuns la 22.061 în anul 2005, dintre care 50,5% în spaţiul rural (INS Anuarul Statistic al României, 2006).
Dezvoltarea turismului în pensiuni în mediul rural depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produse agricole.
Turismul rural a început în ultima perioadă să se dezvolte şi în România, chiar dacă nu beneficiază de o reţea centralizată de promovare. În România există însă două elementele esenţiale care au determinat dezvoltarea acestei forme de turism în ultimii ani: satul şi natura. România înmagazinează o mare varietate de valori culturale istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond peisagistic variat şi pitoresc.
În judeţul Mureş se află sate deosebit de interesante prin valorile etno-folclorice, meşteşuguri, gastronomia tradiţională, produsele de creaţie artistică şi prin deţinerea unor valori recunoscute istorice sau culturale. Printre satele acestea se numără şi comuna Vătava.
Principalele
obiective turistice din apropierea comunei Vătava sunt următoarele:
♦ Brâncoveneşti: Biserica Reformată Calvină din anul 1727 şi Castelul Kendy-Kemeny ridicat în anii 1557-1558 de voievodul Ferencz Kendy în stilul renaşterii transilvănene. Castelul este un amplu edificiu fortificat cu şanţuri în anii 1599-1600;
♦ Lunca Bradului: Peşteri de mulaj, peisaj montan, ecoturism, trasee de turism ecvestru;
♦ Ideciu de Jos: Staţiunea balneară locală (lac sărat, ştrand, parc) situată la altitidinea de 365 metri;
♦ Suseni: Ruinele unei Biserici Reformate Calvine construită în secolul XIII;
Scaunul Domnului (Munţii Călimani, 1.380 m), din satul Bistra Mureşului, pe valea pârăului Bistra, în direcţia nord;
♦ Vf. Fancelu (Munţii Ghurghiului, 1.684 m), din satul Stînceni spre sud, sau din satul Salard, pe valea Salardului, spre nord-est;
Totodată
pe teritoriul comunei se pot vizita următoarele obiective turistice:
♦ Monumentul eroilor
♦ Bisericile ortodoxe din satele aparţinătoare comunei
O deosebită importanţă are Cătunul Herţa, fiind un loc ideal pentru construcţia de pensiuni/cabane, existând şi căteva păstrăvării prin zonă.
Potenţialul turistic al comunei Vătava înscrie unitatea administrativă între zonele din judeţ dintre cele mai importante, însă insuficient valorificate legat de inexistenţa unei infrastructuri de cazare şi comunicaţie adecvat.